top of page

ÄrianalüüsMis on ärianalüüs?


Ärianalüüs (business intelligence – ingl. keeles) on katustermin, mille alla kuuluvad kõik rakendused, infrastruktuur, meetodid ja oskused, mis toetavad andmeanalüüsil põhinevat otsuste langetamist ja võimaldavad ligipääsu nii infole kui selle analüüsile. Sünonüümina kasutatakse eesti keeles sageli ka mõistet ärianalüütika. Laiemas tähenduses kirjeldab termin ärianalüüs Eestis ka ärinõuete analüüsi, mis aga toetab IT-arendust üldisemalt.

Ärianalüüsi raames teostatakse nii ettevõtte juhtimisaruandlust, KPI-de jälgimist, igapäevast tegevusaruandlust, tootearenduse analüüsi ja selle alla võib ka kuuluda masinõppel põhinevate prognoosmudelite rakendamine. Ärianalüüs sisaldab andmete kogumist, valmisaruannete loomist kui ka iseteenindusliku analüüsi keskkonna loomist, kus kasutajad saavad iseseisvalt andmete põhjal analüüsi teostada.


Miks on ärianalüüsi vaja?


Ärianalüüsi lahendused on suunatud ettevõtete edukamale juhtimisele läbi targemate juhtimisotsuste. Konkurentsitihedas majandusruumis on kasulik langetada just andmetest juhinduvaid otsuseid ning ärianalüüs varustab ettevõtte juhte oma äritegevusega seotud andmetega õigeaegselt.


Selle tulemusena on võimalik:

 • Parandada majandustulemusi ning kasumlikkust;

 • Optimeerida ressursikasutust ja vähendada kulusid;

 • Hallata ettevõtte arengut ja kasvu;


Hea ärianalüüsi lahenduse eelised:

 • Põhjalik ülevaade ettevõtte tulemustest ning sellel põhinevatest prognoosidest

 • Andmed erinevatest infosüsteemidest on kogutud alati ühte kesksesse kohta

 • Ärianalüüsi lahendus on tunduvalt paindlikum ja informatiivsem kui operatiivsüsteemide valmisraportid

 • Andmete manuaalne kogumine ja sidumine on liiga ajamahukas, vearohke ega võimalda keskenduda tulemuspõhisele otsuste langetamisele

 • Ärianalüüsi lahenduses on lihtsam siduda andmeid erinevatest süsteemidest omavahel (nt. käibenumbrid müügisüsteemis ja tulud raamatupidamises)

 • Kasutajad ei pea ärianalüüsi tarkvara kasutamiseks oskama programmeerimiskeeli

 • Tervikpilt andmetest ja nende kogumise viisidest

 • Analüüsitulemite ja aruannete jagamine organisatsiooniüleselt on mugav, lihtne ja turvaline

Tehnoloogia arenedes kasvavad andmemahud ja andmete kogunemise viisid. Muutuvad ka kogumise kohad, kuid peamised väljakutsed on jäänud ettevõtetes siiski enam-vähem samaks.


 

Andmete visuaalne analüüs ja iseteeninduslik ärianalüüs


Ärianalüüsi kasutamisel on oluline leida sobiv tasakaal analüüsi oskuste ja metoodikate vahel ning valida õige tarkvara, mis vastab nii organisatsiooni kui kasutajate nõuetele.


Hea ärianalüüsi tarkvaraga on lihtne luua visuaalseid, interaktiivseid aruandeid ja juhtimisaruandlust, mida teistega jagada. Lisaks soovitab tarkvara kasutajale ka ise visualiseerimise parimaid praktikaid ning aitab masinõppe algoritmide alusel, kuidas on soovitatav luua seosed allikaks olevas andmebaasis.


Oluline on, et kasutajal on võimalik andmeid iseseisvalt analüüsida ning selle põhjal paremaid juhtimisotsuseid teha. Tableau ärianalüüsi tarkvara sobib kasutamiseks nii väiksemale kui ka suuremale organisatsioonile.
Andmeladude arendus


Ettevõtetes on tavaliselt kasutusel rohkem kui üks infosüsteem ning analüüsiks soovitakse kasutada erinevatest allikatest pärinevaid andmeid, mis koondatakse ühtsesse andmelattu, et luua üks keskne analüüsiplatvorm.


Andmeladu on andmebaas, millesse on laetud andmed müügi, lao, turunduse, tootmise ja ettevõtte teistest olulistest sisesest ja ka välistest süsteemidest. Andmelaos on andmed omavahel loogiliselt kokku struktureeritud, et andmemudelid oleks optimeeritud analüütilistele päringutele. Andmelao andmebaasi tehnoloogia puhul on oluline, et päringud ja andmelaadimised toimuksid kiiresti.


Andmeladude arendamisel laetakse andmed spetsiaalsesse andmebaasi. Sõltuvalt andmemahtude suurusest ja projekti fuktsionaalsetest ja mitte-funktsionaalsetest nõuetest võib andmelao baasina kasutada nii ettevõttes juba kasutusel olevat andmebaasi tarkvara või ka mõnda vabavaralist andmebaasi. Kuid parima tulemuse annavad analüütilised veerupõhised andmebaasid, mis on mõeldud suurte andmemahtude analüüsimiseks. Sellisel juhul tagatud on kiired päringutulemused ja põhjalik analüütiline funktsionaalsus mis on enamasti kriitilised nõuded analüüsiplatvormi valikul.


Lisaks spetsiaalsele analüütilisele andmebaasile on tänapäeval võimalik kasutada väga võimekaid pilvepõhiseid andmebaasiplatvorme, kus on tagatud täpselt vajaliku mahuga ressurs ning saab kasvada samas mahus oma vajadustega. Ei ole vaja alguses investeerida üle ega hiljem muretseda üles või alla skalareerimiste pärast.Andmeintegratsioon


Andmete laadimiseks kasutatakse andmeintegratsiooni vahendeid, mis võimaldavad andmeid ühest baasist või alliksüsteemist teise üle kanda ja käivitada seejärel andmete transformatsioonid või teha seda juba laadimise käigus. Sobiliku vahendi valimisel on väga oluline, millised on lähtesüsteemid, kui suured on andmemahud ja kuidas saab andmeteisendusi teostada.


Andmeid saab laadida sõnumipõhiselt või reaalajas. Kõige sagedamini kasutatakse aga spetsiaalset ETL keskkonda, kus saab andmelaadimisvoogusid ja äriloogikat seadistada.

 

Ärianalüüsi lahendused


Ärianalüüsi lahendused on suunatud andmete analüüsimiseks, andmete ettevalmistamiseks, andmete visualiseerimiseks ja aruannete esitlemiseks ning jagamiseks andmete tarbijatetele.


Kõige nähtavam osa ärianalüüsi lahendusest on iseteeninduslik ärianalüüsi tarkvara, mis on suunatud nii andmete analüüsimiseks kui aruannete ja juhtimisaruandluse jagamiseks teistega oma osakonnas või üle kogu organisatsiooni. Iseteeninduse mõte on selles, et kasutaja leiaks ise, pöördumata teiste programmide poole, andmete põhjal tekkivatele küsimustele jooksvalt vastused.


Paljud teevad ärianalüüsi Microsoft Exceli abil, mis on sageli täiesti piisav lahendus. Kuid tunduvalt tulemuslikum on kasutada ärianalüüsi tarkvara, mis koondab vajalikud andmed, võimaldab luua ja esitada interaktiivseid ning visuaalseid aruandeid ning teostada sügavamat analüüsi. Kaovad ära ka tüüpilised Exceli probleemid andmemahu piirangute osas ning analüüsitegevuste taaskasutatavuse osas.


Lahenduse arendamisel on andmed võtmetähtsusega, mida kasutatakse analüüsiks. Hea ärianalüüsi tarkvara võimaldab kasutada andmeid sisendina mitmest erinevast andmeallikast ja kombineerib need siis ühtseks andmemudeliks.


Sageli on ettevõttes kasutusel keerulisemad süsteemid või ärimudelid, mis vajavad eraldi konsolideerimist. Selleks on vaja andmed andmelattu (ehk andmeaita) koondada. Andmeladu on loodud spetsiaalselt andmeanalüüsi eesmärgil, andmemudelid on seal vastavalt struktureeritud ja optimeeritud ning säilitavad reeglina ettevõtte tegevuse pikemat ajalugu.


Ärianalüüsi lahenduste hulka kuuluvad:

 • Ärianalüüsi tarkvara

 • Andmeladu

 • Andmeintegratsiooni vahendid

 • Metadata haldusvahendid

 • Andmekvaliteedi haldus

 • Andmekaeve ja masinõppe lahendused

 • Suurandmete analüüs

See nimekiri ei ole ammendav. Sõltuvalt organisatsiooni suurusest ja ärianalüüsi nõuete küpsusest tegeletakse ärianalüüsiga erinevatel tasanditel ning erinevate vahendite ja meetoditega.

留言


留言功能已關閉。
Post: Blog2 Post
bottom of page